ALGEMENE VOORWAARDEN LUYTS DAKWERKEN BV

ARTIKEL 1 – EXCLUSIEVE VOORWAARDEN

1.1 De opdrachtgever is enkel gebonden door de bepalingen van een door hem ondertekende offerte. Onze firma aanvaardt er de voorwaarden van zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van de eigen voorwaarden zelfs al worden zij nadien medegedeeld.

1.2 Ieder begin van de uitvoering van de gevraagde werken geldt als aanvaarding van de volgende algemene voorwaarden.

1.3 Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarden moet vooraf schriftelijk door de opdrachtgever worden aanvaard.

ARTIKEL 2 – UITVOERING EN VERLOOP VAN DE WERKEN

2.1 De werken zoals vermeld op de offerte worden uitgevoerd binnen een daarvoor haalbare en redelijke termijn, waarbij rekening gehouden wordt met de complexiteit van de werken, weersomstandigheden, etc. Uitvoeringstermijnen zijn enkel benaderend en worden (eventueel) louter ten indicatieve titel vermeld, behoudens ingeval daarvan schriftelijk is afgeweken. Dit is echter niet van toepassing bij onvoorzienbare omstandigheden, onafhankelijk van van de wil van de aannemer, en die de aannemer beletten de overeengekomen uitvoeringsdatum na te leven.

2.2 De opdrachtgever aanvaardt geen annulering of wijziging van de werken, behoudens voorafgaandelijk schriftelijk akkoord. Elke wijziging, toevoeging of weglating met betrekking tot de werkzaamheden zoals omschreven in de offerte/overeenkomst, moet aldus het voorwerp uitmaken van een aanhangsel bij de offerte/overeenkomst.

ARTIKEL 3 – PRIJS

3.1 De prijs is deze zoals op de offerte/overeenkomst vermeld.

3.2 De bedongen prijs is vast en kan slechts gewijzigd worden mits voorafgaande schriftelijk akkoord.

3.3 De prijs wordt bepaald inclusief B.T.W.

3.4 Verzekering, administratieve vergunningen, etc. vallen ten laste van de opdrachtgever.

3.5 Onze offertes zijn 30 dagen geldig en omvatten een totaaluitvoering van de overeenkomst. Uitgedrukte prijzen en eenheidsprijzen zijn derhalve geldig voor de uitvoering van de voorziene hoeveelheden en blijven geldig voor de termijn van 30 dagen vanaf offertedatum.

ARTIKEL 4 – BETALING

4.1. De betaling zal geschieden door overschrijving op het volgende rekeningnummer:

IBAN: BE06 0017 5451 8822
BIC: GEBABEBB VRIJE
MEDEDELING: klantnaam + factuurnummer

4.2 Na aanvaarding van de offerte/overeenkomst zal de opdrachtgever een maand voor de werken een factuur ontvangen van 50% van het totaalbedrag te storten als voorschot op de werken.

4.3 Na de oplevering van de werken heeft de opdrachtgever 14 kalenderdagen de tijd om het het resterende bedrag (50% van het totaalbedrag) te storten op bovenstaand rekeningnummer.

4.4 Iedere oplevering moet het voorwerp uitmaken van een factuur met een omstandige beschrijving van de uitgevoerde werken/geleverde goederen.

4.5 Elke schuld van een opdrachtgever die op de vervaldag onbetaald blijft, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling of welke andere formaliteit ook, een interest van 10 % per jaar opbrengen, te rekenen vanaf de vervaldag tot de dag van volledige betaling, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 250 Euro, op het verschuldigde bedrag in hoofdsom.

ARTIKEL 5 – OPLEVERING

5.1 Er is slechts één oplevering van de werken. Indien geen oplevering werd voorzien, zal de levering van de goederen of materialen of de uitvoering van het werk zelf, zonder protest bij aangetekend schrijven vanwege de opdrachtgever binnen de 48 uren vanaf de levering
of uitvoering, gelden als definitieve en onherroepelijke aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken, zowel wat de zichtbare als de verborgen gebreken betreft.

5.2 In alle gevallen zal de onvoorwaardelijke gehele of gedeeltelijke ingebruikname van de goederen of werken door de opdrachtgever of diens gemachtigden worden aanzien als de definitieve en onherroepelijke aanvaarding der werken.

ARTIKEL 6 – OVERMACHT

6.1 De tijdelijke opschorting van de levering en/of werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingstermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Een tenietgaan of beschadiging door toeval of overmacht van de geleverde zaak of het uitgevoerde werk, of nog ingevolge de eigen fout van de opdrachtgever of van personen voor wie hij instaat of die hij bij hem toelaat of duldt, is nooit ten laste van onze firma.

6.2 Wij behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te aanzien en wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien wij in de onmogelijkheid verkeren de overeenkomst verder uit te voeren, zoals, en niet beperkt tot, bij overmacht, staking, lock out, oproer, mobilisatie, brand, epidemie, (ernstige) ziekte, overstroming, natuurrampen, overheidsmaatregelen, faillissement van onze leverancier, gewapende overval, en onvermijdbare defecten in onze productieketen.

6.3 Wij behouden ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te aanzien en wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen, of bij om het even welke wijziging in de juridische toestand van de opdrachtgever.

6.4 Indien wij in de onmogelijkheid verkeren de overeenkomst verder uit te voeren ingevolge overmacht gedurende een periode van meer dan drie maanden behouden ons het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als  ontbonden te aanzien en kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden.

6.5 Indien de levering franco op de werf of het magazijn is overeengekomen, is onze firma, onze onderaannemers of aangestelden slechts gehouden op deze plaats te leveren voor zover zij op normale wijze bereikbaar is. Kan dit niet, dan zal er ter plaatse worden gelost, naast het vervoermiddel, en blijven de goederen vanaf dat ogenblik op het risico en geheel ten laste van de opdrachtgever achter.

ARTIKEL 7 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

7.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de werken onmiddellijk kunnen worden aangevat. Bij gebreke daaraan, zullen de rechtstreekse en onrechtstreekse kosten welke voortvloeien uit het tijdsverlies ten laste van de opdrachtgever worden gelegd, zonder voorafgaande ingebrekestelling.

7.2 De werf dient door de opdrachtgever in het voordeel van onze firma gratis voorzien te worden van elektriciteit en water. Op de werf dient een parkeerplaats te worden voorzien van minimaal 30 lopende meter en 3 meter breed. Indien deze parkeerplaats zich op de openbare weg bevindt, dient de opdrachtgever in te staan voor alle taksen en vergunningen die daarvoor nodig zijn. Indien de opdrachtgever deze verplichtingen niet nakomt, behouden wij ons het recht de uitvoering van de werken op te schorten tot alle verplichtingen zijn nageleefd, zelfs indien de werken reeds werden aangevangen. Blijft de opdrachtgever na verloop van een termijn van 8 dagen na schriftelijke ingebrekestelling nog steeds in gebreke, zijn wij gerechtigd de overeenkomst als verbroken te beschouwen. In dergelijk geval hebben wij recht op een minimale schadevergoeding gelijk aan 30% van de prijs van het niet-uitgevoerde gedeelte, zonder afbreuk te doen aan ons recht een hogere schadevergoeding te vorderen indien onze schade groter is.

7.3 De opdrachtgever zorgt voor een zorgvuldige stockering van de op de werf geleverde goederen en voor de beveiliging daarvan.

ARTIKEL 8 – BEËINDIGING

8.1 Een beëindiging van de aan ons toevertrouwde opdracht door de opdrachtgever, het weze voor of tijdens de uitvoering van de werken, is steeds mogelijk. De opdrachtgever zal gehouden zijn de reeds uitgestane kosten en lasten, de reeds uitgevoerde werken, samen met de reeds bestelde of geleverde materialen en benodigdheden integraal te voldoen, bovendien vermeerderd met een vergoeding gelijk aan 30% van de totale aannemingssom zonder BTW voor het feit van het verder verlies van de aanneming.

ARTIKEL 9 – BEDINGEN INZAKE KLACHTEN

9.1 Protest op onze facturen dient op straffe van verval bij aangetekend schrijven te gebeuren uiterlijk binnen de vijftien dagen na de factuurdatum en alleszins voor ingebruikname of voortverkoop van de goederen.

9.2 Betwistingen over (verborgen gebreken aan) geleverde goederen, uitgevoerde werken of uitgeschreven facturatie dient op straffe van verval te gebeuren bij aangetekend schrijven binnen de acht dagen na levering,hetzij uitvoering, hetzij factuurdatum.

9.3 Ingeval van een nieuwe dichtingslaag zijn wijzigingen aan de helling niet voorzien, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen. Bijgevolg kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele plasvorming. Plasvorming beperkt geenszins onze waarborg op waterdichting.

ARTIKEL 10 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Alle goederen, materialen en benodigdheden, alsmede de uitgevoerde werken blijven eigendom van onze firma tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven. Dit geldt evenzeer indien de werken, leveringen, goederen of materialen van onze firma slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan onze firma zou toebehoren. De opdrachtgever staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen.

10.2 Elke vertraging in de betaling kan aanleiding geven om de nog uit te voeren leveringen en werken op te schorten of te vernietigen, en het aanvaarden van nieuwe bestellingen te weigeren.

10.3 Onze firma behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, W.C.O., kennelijk onvermogen, collectieve schuldenregeling, alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever.

ARTIKEL 11 – NIETIGHEID

11.1 De nietigheid van één of meerdere clausules van de overeenkomst brengt niet de nietigheid van de rest van de overeenkomst mee. Partijen verbinden er zich toe de nietige clausule(s) te vervangen door een rechtsgeldige clausule, of clausules, die zal (zullen) overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen en de geest van de overeenkomst, dan wel er zo dicht mogelijk bij zal (zullen) aansluiten.

ARTIKEL 12 – RECHTSKEUZE EN GESCHILLENBESLECHTING

12.1 Op al onze overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

12.2 Geschillen worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen.

ARTIKEL 13 – GDPR

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Luyts Dakwerken bv (Industriepark Brechtsebaan 1/2, 2900 Schoten). Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

Voor meer informatie, zie onze Data Protection Notice, zoals terug te vinden op onze website /u afzonderlijk bezorgd.